Museum Peter August Böckstiegel
Max Westhäuser, Der Volksredner, 1920
Peter August Böckstiegel, Im Steinbruch, 1912
07.05.2023 - 08.10.2023
Museum Peter August Böckstiegel
Peter August Böckstiegel, Elternhaus mit Kornstiegen, um 1928
Peter August Böckstiegel, Meine Mutter mit Tochter, lachend, um 1924
Museum Peter August Böckstiegel